Friday, 20 October 3409

Tag Archives: спомени

Dame-Gruev

Спомени на Даме Груев 4

Груев, ослободен од заточение, се враќа во Солун. – Решението за востание и Гоце Делчев. – Првата средба на Груев со Б. Сарафов. –...
Damjan Gruev

Спомени на Даме Груев 3

Гоце Делчев и Дели Иванов во Штип. – Просветна агитација. – Груев во Софија и во Солун. – Неговата средба со егзархот. – Интернирањето...
Dame-Gruev

Спомени на Даме Груев 2

Груев формира месни комитети низ Македонија. – Првата месна организација во Кавадарци. – Груев во Штип. – Неговото запознавање...
Dame_Gruev,_portrait

Спомени на Даме Груев 1

Куси биографски податоци. – Настанувањето кај Груев на идеја за дејствување за Македонија. – Неговото апсење по убиството на министерот...
Jane_Sandanski

Спомени на Јане Сандански 6

Оружени судрувања со Турците. – Врховистите дејствуваат заедно со внатрешните. – Големи турски загуби. – Напад врз г. Мехомија....
Jane-Sandanski

Спомени на Јане Сандански 5

Сандански агитира одавде Вардар населението да не востанува. – Борба со турската војсска. – Подготовки за востанието по смртта...
jane sandanski

Спомени на Јане Сандански 4

По востанието Сaндaнски продолжува со агитацијa меѓу населението. – Се разгледуваат и судски дела. – Сандански, кој е против идејата...
Jane-Sandanski

Спомени на Јане Сандански 3

Се засилува борбата против врховистите. – Сандански со своја чета во внатрешноста агитира против врховистите. – Оружени судири...
Jane_Sandanski

Спомени на Јане Сандански 2

Кај Сандански созрева план да се грабне некој, за кого да се земе значителен откуп. Грабнување на Американката мис Стон и нејзината придружничка,...
jane sandanski

Спомени на Јане Сандански 1

Биографски податоци. – Сандански постепено застанува на страната на Внатрешната организација против Врховниот комитет. Револуционерни...