Saturday, 20 October 3308

Tag Archives: спомени

Свобода или Смрт

Спомени на Ѓорче Петров 15

Улогата на Ѓ Петров во аферата на Мис Стон. — Петров интерниран во Трново. — Борбата со врховистите продолжува и се засилува. — Капетан...
Свобода или Смрт

Спомени на Ѓорче Петров 14

Сарафов се двоуми. — Сретба меѓу Цончев и Ѓорче Петров; коисчен раздор меѓу нив. — Вонреден конгрес, свикан од Сарафов. Цончев надделува....
Свобода или Смрт

Спомени на Ѓорче Петров 13

Недовербата кон офицерите од новиот В.К. се засилува. — Планот да се испратат во внатрешноста се осуетува. — После апсењето на Ц.К. во...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 12

План за соответна дејност се растројува, поради кусогледање од двете страни. — Тајно решење на офицерите постепено да ја земат В.О. во...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 11

Решение на Ц.К. да се наложи на егзархијата да назначи на служба во Македонија по претставен список посочени лица. — Ѓорче Петров во...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 10

Офицерски спомагателни братства. — Генерал Цончев се зближува со внатрешните дејци и тајно појдува во Солун. — Владата против офицерските...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 9

Градење сопствена тајна фабрика за леење бомби. — Мајсторите и материјалите за бомби. — Разни видови бомби. — Обиди со загушлив гас....
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 8

Ѓорче и Делчев. — Доставката на пушки од Бугарија. — Политиката на бугарската влада спрема В.К. и Ц.К. — Бугарските агентури во Македонија....
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 7

Организаторската дејност на Делчев по границата. — Прв таен конгрес во Солун. — Прво, расподелба на Македонија на револуционерни окрузи....
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 6

Груев и Делчев на состаноци со врховнстите во Софија. — Преллогот од В. К. до Ц.К. за задружна работа. — Напразни преговори. — Мистериозен...