Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: Мрачното време на транзицијата

Flag_of_Macedonia.svg

Мрачното време на транзицијата – 1998

Из­бор­на­та го­ди­на Ма­ке­до­ни­ја ја по­ми­на во пре­диз­ви­ци­те, пред сè, од пос­ле­ди­ци­те на до­то­гаш­но­то ед­но­пар­ти­ско...
tat bitola

Мрачното време на транзицијата – 1997

Са­мо на­бро­ју­ва­ње­то на по­тре­си­те од оваа го­ди­на е до­вол­но за да се опи­шат пос­ле­ди­ци­те од ап­со­лут­на­та власт што...
Feljton8-1996-114-740x320-top

Мрачното време на транзицијата – 1996

Оваа го­ди­на Ма­ке­до­ни­ја вос­по­ста­ву­ва дип­ло­мат­ски од­но­си со Европ­ска­та уни­ја. Се отво­ри вес­ни­кот „Днев­ник“...
Ѕвездата од Кутлеш

Мрачното време на транзицијата – 1995 (2)

Атен­та­тот врз по­ра­неш­ни­от пре­тсе­да­тел Ки­ро Гли­го­ров, чи­и­што на­ра­ча­те­ли и из­вр­ши­те­ли се за­га­тка и ден-де­нес,...
atentat

Мрачното време на транзицијата – 1995

1995 е го­ди­на­та ко­га бе­ше из­вр­ше­но зло­сторс­тво што сè уште не е рас­чи­сте­но и е отво­рен слу­чај и за др­жав­ни­те ор­га­ни....
sobranie

Мрачното време на транзицијата – 1994

Во го­ди­на­та ко­га де­сет­ми­на Ал­бан­ци се уап­се­ни по­ра­ди се­па­ра­ти­стич­ки актив­но­сти, ПДП ја на­пу­шти ко­а­ли­ци­ја­та,...
FYROM

Мрачното време на транзицијата – 1993

1993 го­ди­на кај јав­но­ста бу­ди спо­ме­ни за две ави­он­ски не­сре­ќи во Ма­ке­до­ни­ја. Во март по­крај Скоп­је се ур­на ави­о­нот...
privatizacija

Мрачното време на транзицијата – 1992

1992 е пре­стап­на го­ди­на. И ка­лен­дар­ски и спо­ред слу­чу­ва­ња­та во Ма­ке­до­ни­ја, на Бал­ка­нот и на европ­ски­от кон­ти­нент....
1991

Мрачното време на транзицијата – 1991

Во ко­ле­ктив­на­та ме­мо­ри­ја на ма­ке­дон­ски­от на­род 1991 го­ди­на ќе оста­не за­па­ме­те­на ка­ко го­ди­ни на ма­ке­дон­ски­от...