Monday, 23 October 2017

Search for ВМРО

atentat

Мрачното време на транзицијата – 1995

1995 е го­ди­на­та ко­га бе­ше из­вр­ше­но зло­сторс­тво што сè уште не е рас­чи­сте­но и е отво­рен слу­чај и за др­жав­ни­те ор­га­ни....
sobranie

Мрачното време на транзицијата – 1994

Во го­ди­на­та ко­га де­сет­ми­на Ал­бан­ци се уап­се­ни по­ра­ди се­па­ра­ти­стич­ки актив­но­сти, ПДП ја на­пу­шти ко­а­ли­ци­ја­та,...
FYROM

Мрачното време на транзицијата – 1993

1993 го­ди­на кај јав­но­ста бу­ди спо­ме­ни за две ави­он­ски не­сре­ќи во Ма­ке­до­ни­ја. Во март по­крај Скоп­је се ур­на ави­о­нот...
privatizacija

Мрачното време на транзицијата – 1992

1992 е пре­стап­на го­ди­на. И ка­лен­дар­ски и спо­ред слу­чу­ва­ња­та во Ма­ке­до­ни­ја, на Бал­ка­нот и на европ­ски­от кон­ти­нент....
1991

Мрачното време на транзицијата – 1991

Во ко­ле­ктив­на­та ме­мо­ри­ја на ма­ке­дон­ски­от на­род 1991 го­ди­на ќе оста­не за­па­ме­те­на ка­ко го­ди­ни на ма­ке­дон­ски­от...
Гоце Делчев

Биографија на Гоце Делчев

Ha 23 јануари 1872 година *, Никола Делчев убаво и стегнато облечен, како и секогаш, со раката ставена во широкиот појас како да држи нагант,...
mile-aleksievski

Човекот што со татко си го направи саркофагот за Гоце

Додека го допираше, рацете му трепереа. Го погали онака како што се гали родено дете, нежно, полно со љубов. Раката му одеше по избразденото...
Гоце Делчев, убиен на 32 годишна возраст

Мистериозната смрт на Гоце Делчев

Настанот од 4 мај (20 април) 1903 година сé уште е тајна за македонската историја и воопшто за Македонците. Мистеријата не е толку во самата...
Petrov,_maleshevski,_delche

Апостолот Делчев – како Левски и Мацини

Што пишува во весникот што требало да биде објавен по повод 35-годишнината од смртта на Гоце Делчев и Илинденското востание. Зошто бил...
goce

Апостолот пристигна во Македонија по 43 години

Моштите од Софија беа испратени на 7 октомври, а во Скопје пристигнаа на 10 октомври 1946 година… На патиштата каде што поминуваа посмртните...