Monday, 23 October 2017

Search for ВМРО

Тодор Александров

Смртта на Тодор Александров се чувала во тајност

9 ноември 1924 Иако извадоци од документите оставени од Тодор Александров објавени на 5 октомври во „Њујорк тајмс“ обелоденија дека македонскиот...
Todor Alexandrov

Смртта на Тодор Александров и болшевиците

Пребарувањето на длабоките архиви на најважниот светски весник, „Њујорк тајмс“, кој излегува без прекин од 1851 година, покажува колку...
IMG_0026

Кирил Прличев – револуционер, Илинденец, масон

Припадноста во братството на слободните ѕидари на Кирил Прличев, син на легендарниот Григор Прличев, член на тајниот револуционерен...
Алберт_Сониксен

Американскиот новинар Алберт Сониксен и македонската борба

Алберт Сониксен (англиски: Albert Sonnichsen) бил американски новинар, заштитник на македонско – одринската револуционерната борба во Македонија...
Zakletva na VMRO

Македонците се истребуваат меѓу себе

Ретко некој македонски револуционер умрел од природна смрт, повеќето биле предадени од своите или биле ликвидирани од другата струја Во...
Sofia

Легендарната македонска пролет дојде како лав, а одекна како граната

Убиствата на Тодор Александров во 1924 и на Александар Протоѓеров во 1928 година толку многу ја разгореа меѓусебната македонска пресметка...
Flag_of_Macedonia.svg

Мрачното време на транзицијата – 1998

Из­бор­на­та го­ди­на Ма­ке­до­ни­ја ја по­ми­на во пре­диз­ви­ци­те, пред сè, од пос­ле­ди­ци­те на до­то­гаш­но­то ед­но­пар­ти­ско...
tat bitola

Мрачното време на транзицијата – 1997

Са­мо на­бро­ју­ва­ње­то на по­тре­си­те од оваа го­ди­на е до­вол­но за да се опи­шат пос­ле­ди­ци­те од ап­со­лут­на­та власт што...
Feljton8-1996-114-740x320-top

Мрачното време на транзицијата – 1996

Оваа го­ди­на Ма­ке­до­ни­ја вос­по­ста­ву­ва дип­ло­мат­ски од­но­си со Европ­ска­та уни­ја. Се отво­ри вес­ни­кот „Днев­ник“...
Ѕвездата од Кутлеш

Мрачното време на транзицијата – 1995 (2)

Атен­та­тот врз по­ра­неш­ни­от пре­тсе­да­тел Ки­ро Гли­го­ров, чи­и­што на­ра­ча­те­ли и из­вр­ши­те­ли се за­га­тка и ден-де­нес,...