Thursday, 29 June 2017

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

Македонско Движење

Македонска Програма, природни и етнички граници – главен град Солун

Луѓето што не и сакаат добро на македонската кауза како и повеќе весници што и служат на турската влада, на македонските комитети им...
Останува на нас да ги дискутираме младоста и староста, и животот и смртта

За долготрајноста и краткотрајноста на животот

За долготрајноста и краткотрајноста на животот  од Аристотел Дел Еден   Од причини кои доведуваат некои животни да имаат мошне...
car Aleksandar

Цар Александар ја изумил војната

Простиот народ кажува и верува дека војните најпрво биле пронајдени од Александар Македонски. Кога тој шетал по море, одејќи во некој...
Dame_Gruev,_portrait

Дамјан Груев и почетоците на револуционерното дело

По убиството на министерот Белчев во Софија во мене се породи за првпат идејата да работам за македонското дело. Едно 3-4 месеци пред...
OrohidrografijaNaMakedonijaStrana1

Орохидрографија на Македонија

Македонија е важна област во Балканскиот полуостров и ја опфаќа јужната половина од неговиот средишен дел. Таа се простира меѓу областите...
Old-Books

За нашите солунски книжарници

Сега да се вратам малу назад за мојата книжарница. Отворањето на мојата книжарница се покажа како задоволување на неопходна потреба....
magicians-us-500px

На состанок со ѕвездите – како на небото, така и на земјата

Користењето на комбинации од ѕвезди на небото и големи градби на земјата за симболички да се укаже кон значајни моменти во историјата...
"А црна земја го создаде бел.."

Херметизмот во Византија и западна Eвропа

Неоплатонизмот, барем неговиот номинален вид изгледа дека опстанал во Византиското Царство, а ова било обновено во она што се нарекува...
Zakletva na VMRO

Правилник на четите на Организацијата

Глава I Во секој Револуционерен околијски реон се уредува една чета како неразделен дел од организацијата. Таа се движи тајно по реонот...
The_weddings_at_Susa,_Alexander_to_Stateira_and_Hephaistion_to_Drypetis_(late_19th_century_engraving)

Големата света свадба

Во 324 г. пр. н.е. целата македонска војска се собира во Суза, каде што царот приредува „Голема света свадба” на која се венчаваат 10.000 Македонци...