Monday, 23 October 2017

Archive: е-книги Subscribe to е-книги

апокриф - ја покрив

Соломон и жена му – апокриф

Апокрифен текст – Соломон и жена му користен извор:
Светите тајни на Енох

Книга за светите тајни на Енох

Книгата за Енох е пишувана во облик на визија или апокалипса и која е прогласена за апокриф во V век н.е. кога почнале да се користат разни...
Читај за народ, нации, раси, јазици...

Залезот на западот

  Сите струи на суштествувањето (битието) имаат историски облик, сите врски на будноста (будното битие) – религиозен. Она што е...
ЦРНА АТЕНА -

Валканите Грци и Дорците

Филхелените повеќе се интересирале за класичните Грци одошто за нивните херојски, но празноверни христијански и валкани „потомци“,...
ЦРНА АТЕНА -

Херодот – татко на историјата или на лагите

Како се случило Египќани да пристигнат на Пелопонез и што сториле за да се направат себеси кралеви во тој дел од Грција, беше забележано...
ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена

Речиси секогаш, луѓето, кои се заслужни за овие темелни откритија на некоја нова парадигма, или биле мошне млади, или мошне нови во областа...
Ѓу

“Вие Грците секогаш сте деца”

Современиците на Платон го исмевале, велејќи дека тој не бил изумителот на својата држава, туку дека копирал египетски институции. Тој...
Залезот на Западот

Две можности за човекот да го образува светот

Природата е форма во која човекот од развиените култури дава единство и значење на непосредните впечатоци на своите сетила. Историјата...
Decline of the West

Залезот на Западот

Во просторот веќе сè задушува. Ниедно племе не живее без постојан допир на сите страни и без недоверлива готовност за отпор. Народите...
Залезот на Западот - Шпенглер

Залезот на Западот

“Кога во бескрајното секогаш едно исто, Повторувајќи се, вечно тече, Илјадници облици на живиот свет Силно во синџир ќе се врзат; Струи...