Wednesday, 20 October 3210

Author Archives:

Козле бозле

Козата во македонската народна митологија

Во некои од верувањата на балканските народи, козата е суштество создадено од ѓаволот. Според тоа, таа се сметала за нечисто животно....
како на небото така и на земјата и обратно

Дрвото на животот

Запишаните верувања за космичкото дрво, односно дрвото на животот, се многу скромни, така што е тешко да се реконструираат идеите сврзани...
овде дрво столовито грановито гранки му се издигнале до небеса

Вода, камења и дрвја

Водата со своите сакрални очистувачки и здравствени својства се издигнала во култ кој трае сè до денешен ден, познат под терминот свети...
pdf Вампирите во Македонските верувања и преданија

Приказни за вампири

Вампирите во народните преданија                                                                                                                                                                                                                      
Дотерај волови, заколи го волот, капка крв наземи не капнуе...дотерај овци, заколи крави, капче крв нема наземи да капне.

Вампирите во Македонија

Врз основа на расположливиот материјал можеме да издвоиме неколку типа на вампири, земајќи ја како појдовна точка нивната дејност,...
Убавините во свеста на Македонците

Убавините на Македонија во свеста на Македонците

Потребата од силни доживувања се смета за објективно својство на човечката психа.

Вампирите во преданијата

Митските преданија за вампири во денешно време се најмногу распространети и најпопуларни во споредба со другите демони, на пример:...