Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Читај за народ, нации, раси, јазици...

Залезот на западот

  Сите струи на суштествувањето (битието) имаат историски облик, сите врски на будноста (будното битие) – религиозен. Она што е...
Залезот на Западот

Две можности за човекот да го образува светот

Природата е форма во која човекот од развиените култури дава единство и значење на непосредните впечатоци на своите сетила. Историјата...
Decline of the West

Залезот на Западот

Во просторот веќе сè задушува. Ниедно племе не живее без постојан допир на сите страни и без недоверлива готовност за отпор. Народите...
Залезот на Западот - Шпенглер

Залезот на Западот

“Кога во бескрајното секогаш едно исто, Повторувајќи се, вечно тече, Илјадници облици на живиот свет Силно во синџир ќе се врзат; Струи...
Шпенглер - Залезот на Западот

Дали историјата има логика?

Во оваа книга за прв пат се прави обид да се предодредува историјата. Станува збор за тоа, судбината на една култура да се следи во оние...
Куќата е најчистиот расен израз кој воопшто постои

Ако исчезне еден тип на куќа, згаснала една раса

издадена од Кродо, 2008

Народи, раси, јазици

Освалд Шпенглер – ЗАЛЕЗОТ НА ЗАПАДОТ