Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

"А црна земја го создаде бел.."

Херметизмот во Византија и западна Eвропа

Неоплатонизмот, барем неговиот номинален вид изгледа дека опстанал во Византиското Царство, а ова било обновено во она што се нарекува...
ЦРНА АТЕНА -

Валканите Грци и Дорците

Филхелените повеќе се интересирале за класичните Грци одошто за нивните херојски, но празноверни христијански и валкани „потомци“,...
ЦРНА АТЕНА -

Херодот – татко на историјата или на лагите

Како се случило Египќани да пристигнат на Пелопонез и што сториле за да се направат себеси кралеви во тој дел од Грција, беше забележано...
ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена

Речиси секогаш, луѓето, кои се заслужни за овие темелни откритија на некоја нова парадигма, или биле мошне млади, или мошне нови во областа...
Ѓу

“Вие Грците секогаш сте деца”

Современиците на Платон го исмевале, велејќи дека тој не бил изумителот на својата држава, туку дека копирал египетски институции. Тој...
Египет

Црна Атена – Аристотел и Египет

Аристотел не само што бил ученик на Платон, туку учел и во Академијата под раководство на Евдокс од Кинд, величенствениот математичар...
Драма

Црна Атена – Колонизација

ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена – Јонци

ЦРНА АТЕНА -

Античкиот модел во антиката – Пелазги

ЦРНА АТЕНА -

“Цивилизацијата” настанала во Месопотамија

Можеби е корисно да понудам општ впечаток околу моите гледишта за историската заднина на темите во оваа книга, особено таму каде што...