Monday, 23 October 2017

Author Archives:

цепенков

Соновникот на Марко Цепенков

Толкување на соништа од Марко Цепенков 1. Ако видиш во некоја куќа многу волна, во таа куќа ќе умри некој чоек бездруго. 2. Ако видиш некого...
Јас сум сторил ниет да типосам една книга...

Од Марко Цепенков

Тамо беа (во Прилеп) и Димитрија Миладинов и Фони Зинѕивов, тие учеа на грцки у нас тогај… Д. Миладинов беше многу мирен (скромен) и...
Свети Заум, ЗА УМ

Охридско езеро било широка долина

Вељат, че Охридското Езеро понапред не било и че дното му беше била широка долина, расеана од села. Стреде долината бил источник, кој...
Со лага ага не бидува.

Двајца лажови ортаци

Двајца лажови се заортачиле за да продаваат вино. Заради парите у кого да стојат, чунки не се верувале, си рекле помеѓу себе: „Mope, ние...
Ете од тој себап, честити царе, се мераклаисав и шетав по градови и села и викав т'канди!

Се затна, т’канди

Еден сиромав човек тргнал да шета по некоја планина многу висока. Одил, одил, одил неколку дни и излегол на врвот од таа планина. Кога...
од Марко Цепенков

Ѓаволот и бабата

Во некое село имало многу цреши по бавчите. Во празничен ден беа се покачиле селеките деца и девојчиња да збираат цреши и да си јадат,...
...реката Ореовчанка, сонот на Марија

Вода да те однесе

Пред многу годиње ми прикажуваше за еден сон што беше го видела Марија Мрмејца, жената му на Костадина Мрмета. Еве каков сон беше видела...
Како се врти колцево од воденицава, така да му се сврти умот...

Баење со колцето на кривата воденица

Над градот Битола, колку саат и пол, има една воденица од десната страна крај патот, кога да одиш за во Магарево. Таа воденица ја викаат...
И ќе му дувнеше три пати во лицето, ПУФ ПУФ ПУФ

Бајачки од баба Петра

На баба Петра кога ќе и дојдеше некоја жена да и бае на некое дете, ќе го пречекаше со овие зборови: „Добре ми дојде, сестро! Како ти го...
Пу, пу!

Баење со јајце од штрк

Во град Битола има едни жени што бајат со од штрк јајце за секакви болести, а најповеќе за да одвртат маж од жена, ако се мераклаисал во...