Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

slovenstvoto vardar

Словенството / Русиіа

Во Русиіа станаіе две важни собитіа, коіи не ќе задоцнат да се отразат на развиваін’ето и усил’уваін’ето на русќиіот народ, то сет:...
Westminster Bridge LION, London

Автономна Македонија

Декларација на Лондонскиот  Балкански Комитет за провинција Автономна  Македонија   Англија и вистински хуманиот англиски народ,...
Крсте од Постол

За Македонцките работи

  Крсте Петков Мисирков – За Македонцките Работи издание 1945та
Мојот македонски патриотизам и тука го победува бугарскиот патриотизам

Македонски национализам

Ние, македонската интелигенција, без сомнение, ја носиме најголемата одговорност за положбата во која денеска се наоѓа нашата татковина....
Македонија на Македонците!

Македонскиот и бугарскиот идеал

Македонија ќе ги преживее сите несреќи.
Крсте од Постол

Мисирков за Пела – Постол

Запис за Пела – Постол читај повеќе од Мисирков
Крсте од Постол

Мисирков за Постол – Пела

IMG_0031

Селото Постол и моето детство

Крсте од Постол

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик – Во четирите горни статии во оваа книга јас сакав да им ги обрнам погледите на...
Крсте од Постол

Составувала ли, составува ли…

    Составувала ли, составува ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка единица? Предговор Што...