Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

едната од Жито Поле, другата од Вино Поле а третата од Овче Поле

Заљубил јунак три девојчиња

Заљубил јунак три девојчина, Првата беше от Жито-поле, Другата беше от Винo-поле, Треката беше от Овче-поле. Таја што беше от Жито-поле Пуштат...
car Aleksandar

Александар и бесмртната вода

Цар Александар сакаше да ходит да земит бесмртна вода. Но кој одеше, никој не се врашчаше назад; зашчо дури да стигнит некој до неа, требаше...
Браќа Миладиновци

Зборникот на Миладиновци

Зборникот на Миладиновци издание 1962ра
Крастоо беше, кељо беше, за тва го зедофте; слепо беше, коро беше, држете го

Игри од браќа Миладиновци

Војска. Неколку време понапред, децата се делеха по махали т.е. гoрна и долна под еден главник, и се биеха от далеко со камења, а от близу...
miladinovi

Верованија од браќа Миладиновци

Гробници. По умирањето лошите луѓе, особено старите м’жи и жени, се чинат гробници, и ходат по куќите. Едни вервет че умрениот ходат...
Ракоите свадба чинат...а другите ѓурултии

Еднаква

, Ракоите свадба чинет, А желките панаѓурвет, Ежоите сеир чинет, Ми се спушти едно еже, Ми целива една желка. Је дoгледа жељурокот, Та се...
Водата лекува

Рак и Жаба

Кинисало рече осмокраче, Кинисало д’лго мустакинче, Да ми тражит убаа невеста За своега сина осмокрака Ми одило рача што одило И...