Sunday, 26 September 6162

Search for Црна Атена

ЦРНА АТЕНА -

Мартин Бернал – Црна Атена

Речиси секогаш, луѓето, кои се заслужни за овие темелни откритија на некоја нова парадигма, или биле мошне млади, или мошне нови во областа...
ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена

Речиси секогаш, луѓето, кои се заслужни за овие темелни откритија на некоја нова парадигма, или биле мошне млади, или мошне нови во областа...
Египет

Црна Атена – Аристотел и Египет

Аристотел не само што бил ученик на Платон, туку учел и во Академијата под раководство на Евдокс од Кинд, величенствениот математичар...
ЦРНА АТЕНА -

Мартин Бернал – Црна Атена

„Црна Атена“ првпат е објавена во 1987 година и тоа е книга, која како ретко која друга, последните дваесетина години предизвика толку...
Драма

Црна Атена – Колонизација

ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена – Јонци

"А црна земја го создаде бел.."

Херметизмот во Византија и западна Eвропа

Неоплатонизмот, барем неговиот номинален вид изгледа дека опстанал во Византиското Царство, а ова било обновено во она што се нарекува...
mary-virgin-serpent

Косоплетата Касиопеја

претходно – Како на небото, така и на земјата Во Далмација кажуваат дека и до денешен ден се чешлаат и плетат косите на девојките....
ЦРНА АТЕНА -

Античкиот модел во антиката – Пелазги

ЦРНА АТЕНА -

“Цивилизацијата” настанала во Месопотамија

Можеби е корисно да понудам општ впечаток околу моите гледишта за историската заднина на темите во оваа книга, особено таму каде што...