Monday, 21 August 2017

Тајната книга на Богомилите

“Не постои тајна книга. Тајната книга е запишана во секое човечко срце.”

TАiNАТА-КNИГА

TАINATA KNИГА на Богомилите, издадена од Macedonia Prima, Охрид 1999та