Книгата која докажува дека Македонија е жив извор на светската цивилизација

 

И М А Г И Н А Р И У М

„Авторот Никола Ристевски со оваа книга докажува дека денешна Македонија е жив извор на светската цивилизација. Имагинариум со светлината на Вишиот Ум ги осветлува нашите скриени знаења и го буди внатрешниот вид. Македонија е Катeна Мунди, „папокот на светот“ на светската научна духовност која ќе го обедини човештвото. Таа преобразба веќе започна и не може да биде сопрена.

Бесконечноста има физичка природа – тоа е постојаното сегашно време во кое што живееме – временската вечност. Целиот космос е изграден од симболот кој го гледате овде: од точката на времето и сферата на просторот.“

Велимир Абрамович

768px-sun_symbol-svg

“Autor Nikola Ristevski dokazuje ovom knjigom da je današnja Makedonija živi izvor svetske civilizacije. Imaginarium svetlošću Višeg Uma obasjava naša skrivena znanja, budi nam unutrašnji vid. Makedonija je Catena Mundi, “pupak sveta” svesne naučne duhovnosti koja će ujediniti čovečanstvo. Taj preobražaj je već počeo i ne može se zaustaviti.

Beskonačnost ima fizičku prirodu – to je stalno sadašnje vreme u kome živimo – vremenska večnost. Ceo kosmos izgradjen je od simbola koje ovde vidite: od tačke vremena i sfere prostora.”

Velimir Abramović

carobnjaci

Делови од „Имагинариум“ на ЛОЗА (клик)

Велимир Абрамович – Тесла еволуција на човечката свест (клик)

Проф. д-р Велимир Абрамович (www.constantpresenttime.com) и Никола Ристевски (www.nikolaristevski.com) се соработници во меѓународниот научен тим Super Brain Research Group, под раководство на проф. Паоло Дебертолис (www.sbresearchgroup.eu). 

tesla-3-6-9

Реценција на Имагинариум од Александар Станковски

Предговор на Имагинариум од Домагој Николич

Leave a Reply