Tuesday, 19 October 7779

Дојранско езеро – флора и фауна

Дојранското Езеро е еутрофно езеро, заради големата продукција на органска материја. Животинскиот свет е претставен од без’рбетници (праживотни-едноклеточни животни, сунгери, црви, мекотели, членконоги, инсекти и др), како и претставници од ‘рбетниците (риби, водоземци, влекачи, птици и цицачи). Во Дојранското Езеро регистрирани се 12 фаунистички ендемити. Од 15 видови риби, 1 вид претставува локален ендемит. Некои без’рбетници (посебно вилинските коњчиња) и неколку видови птици, се наоѓаат на листата на CORINE. Дојранското Езеро е познато по традиционалниот начин на ловење риби со помош на птици во огради од трска, т.н. мандри.

Флора

Од субмерзните растенија најчести се: Ceratophyllum demersum, Najas marina, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum, Vallisneria spiralis и други. Видот Najas minor е ограничен на поплитките јужни рабни делови на езерото, додека Myriophyllum spicatum e присутен скоро во сите заедници, но најбујно се развива на длабочини од 40 cm, образувајќи огромни подводни ливади.

Najas marina и Potamogeton perfoliatus се развиваат скоро подеднакво бујно се таа разлика што Najas marina продира во длабочина од 3 метри, додека Potamogeton perfoliatus и подлабоко.
Видовите Centaurea rifidula, Verbascum doiranense, Verbascum burgeffi и Astragalus thracicus doiranensis се опишани од локалитети кои во рамките на Дојранскиот базен или блиску до него.

Микрофлорната компонента на Дојранското Езеро до 1988г. ја сочинуваа 257 фитопланктонски и перифитонски таксони. Улогата на главен рпоиздевудач на органски материи во езерскиот еко – систем ја имаат планктонските алги – фитопланктонот – кој е почетна алка во низата синџири на исхрана во езерото. Дојранското Езеро се одликуваше и со многу богат, разновиден перифитон, како посебна еколошка асоцијација. Опаѓањето на водата од Дојранското Езеро кое пропатено со промени и на еколошките параметри, доведува до редукција на квалитетот на видовиот состав.

Фауна

Биодиверзитетот на фауната на Дојранското Езеро и Котлината е комплексен, како од таксономски така и од еколошки аспект. Претставниците од типот Protoza (праживотни) се многу слабо истражени. При истражувањата (Поповкса-Станковиќ 1999-2000) е регистрирано присуство на претставниците од родот Diflugia черупести амеб, типични жители на блатата и мочуриштата. Останати регистрирани видови на протози во езерото припаѓаат на родовите Epistylus и Vorticella. Тоа се седентарни, екто – комензални форми кои се утврдени на копеподната каланоида Eudiaptomus gracili. Оваа каланоида за прв пат се јавува во планктонската заедница на Дојранското Езеро од пред 10 години.

Единствени податоци кои се однесуваат на паразитните протози, се презентирани од страна на Христовски(1999). Притоа тој ги утврдува следните 3 вида:
Myxobulus cyprini
Thelohanellus nikolskii
Trichodina sp
Од типот Porifera (сунѓери) во Дојранското Езеро е регистрирана фамилијата Spongillidae, присуство на три вида меѓу кои и ендемичниот дојрански сунѓер Spongilla carteri dojranensis. Во рамките од типот Plathelminthes (сплескани црви) се посочени претставници од класите Turbellaria и Cestoda.

Типот Mollusca во Дојранското Езеро е претставен со видови од двете класи Gastropoda (полжави) застапена со 21 вид помеѓу кои и дојранскиот ендемичен полжав Graecanatolica macedonica и Bivalvia (школки), пет вида помеѓу кои највпечатлив е видот Dressena polimorpha.

Од типот Прстенести Црви (Annelida) во Дојранското Езеро прочуени се главно претставителите од класите Малкучетинести црви (Oligochaeta) и пијавици (Hirudinea) како и бранхиобделидите од кои 4 вида се прифатени како дојрански ендемити. Со намалување на речниот рак во водите на Дојранското Езеро има негативен ефект и врз опстанокот на четирите дојрански ендемични бранхиобделиди.

Класата Oligochaeta застапена е во 22 вида во Дојранското Езеро, вкучително дојранскиот ендемичен вид Isochaeta dojranensis.
Претставници од типот Членконоги (Arthopoda), во Езерото и Дојранската Котлина се застапени со најголем број видови.
Подтип Crustacea, е богато застапен во водите на Езерото, класата Copepoda е со сите три реда слатководни копеподи, ендемичната дојранска циклопоида Microcyclops varicans dojranensis.
Поддипот Трахеати е најброен со видови во рамките Antropoda.
Од редот Вилински Коњчиња (Odonata) регистрирани се 39 видови.
Од претставниците на редот Пролетници (Prekoptera), видот Rhabdiopteryx dojranensis е дојрански ендемит.
Од редот пепeрутки (Lepidoptera) вкупно има 526 видови во Дојранскиот Басен и Дојранската Котлина, што претставува огромна концентрација на диверзитетот на една ограничена територија.
Од редот Diptera во Дојранското Езеро е претставен со видови на фамилијата Хирономиди (Chironomidae) регистрирани 51 вид. Тие имаат значајна улога во бентосната заедница на Дојранскотот Езеро.
Од типот Хордати (Chordata) во фауната на Езерото и Котлината се присутни претставници на подтипот Р’бетници (Vertebrata). Вертебратите ја сочинуваат најзначајната група во зоологијата, како по степенот на сложеноста на својата градба, така и по богатството и диференцраноста на формите.

Во рамките на еко- системот Дојранско Езеро класата Водоземци (Ampgibia) е претставена со 10 видови. Видовите Rana balcanica и Trituris karelini, како и подвидовите Pelabates syriacus balcanicus, Bombina variegata scarba и Triturus vulgaris graecus се Балкански ендемити.
Од класата Влечуги (Reptilia) за Дојранското Езеро и Котлината утврдени се 23 видови. Подвидовите Emus orbisularis hellenica, Cyrtodactylus kotschyi skopjensis, Ablepharus kitaibeleii stepaneki и Podarcis ergardii riveti се Балкански ендемити.

 

dojran