Monday, 26 June 2017

47от Евклидов проблем (Теоремата на Питагора)

Правоаголниот триаголник или Четириесетиседмиот Евклидов проблем

Ова е еден од најважните симболи на старото време. Вертикалната катета, чијашто големина е 3, го претставува активниот, машки принцип. Хоризонталната катета, која изнесува 4, го претставува пасивниот, женски принцип. Збирот на нивните квадрати дава број чиј корен е хипотенувата – линијата која изнесува 5 и го претставува универзумот. Квадратот од катетите е 9+16 = 25, а неговиот квадратен корен изнесува 5, што е износот на хипотенузата.

Во сите мистерии се вели дека единството на машкиот и женскиот принцип на природата го создава универзумот. Ова е окултното значење на 47от Евклидов проблем – збирот на квадратите на катетите на правоаголниот триаголник е еднаков на квадратот на хипотенузата. Ова е симбол на совршена пропорција помеѓу броевите и формите, помеѓу духот и материјата.

Ватикан одвојувал посебни стипендии за Македонци
Христо Силјанов ја раскажа драмата за Илинден
Чешмата во Трстеник, Овче Поле
Агрегатот од Германците и струјата
Несреќен случај или режирано убиство?
Спомени на Ѓорче Петров 9
Вториот степен - Помошник, Калфа
Културното наследство е најсилното оружје на Република Македонија
Под геоглифот во Овче Поле има нешто кое е поврзано со Александар Македонски
Мартин Саздов Saksa – Шампионот од Овче Поле (видео)