Saturday, 19 August 2017

“Пишуваш ли уште?”

Богомил Ѓузел

“Пишуваш ли уште?” и можните одговори

1984та

скенирано од книгата БОВЧА, издадена од Магор

претходно: Јазикот како наше насушно средство за израз на стварноста