Wednesday, 22 November 2017

Писмо на Тодор Александров до Михаил Чаков (2ри август 1923та година)

Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на другарите – борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата идеја да ги најдете и приберете светите коски на нашиот предводник и голем учител – Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО и за вашата грижа да ги чувате како светии во вашиот дом, со што сте заслужиле признание на денешната воинствена и утрешна независна Македонија.

види – Македонија во слики