Sunday, 24 September 2017

Големата света свадба

Во 324 г. пр. н.е. целата македонска војска се собира во Суза, каде што царот приредува „Голема света свадба” на која се венчаваат 10.000 Македонци со Персијки; меѓу нив се и сите хетајри и самиот Александар, кој се жени со две ќерки на Дареј, Брасида и Парисатида, но и со Охос, најмалата ќерка на Артаксеркс.

На свеченоста што трае неколку дена присуствуваат гости од целото царство, меѓу кои се и сатрапите од новоосвоените земји со 30.000 млади Иранци, персиски коњаници, согдиски и скитски стрелци на коњи и пешачки одреди кои Александар ги нарекува епигони, вооружени и извежбани за борба на македонски начин. „Светата свадба” ја симболизира „свадбената” заедница на Стариот свет.

По ова, околу 10.000 ветерани, богато наградени, вратени се во Македонија, а нивните нови жени и деца остануваат во Азија; за нив треба да се грижи државата, децата да се воспитуваат на македонски начин, а кога ќе пораснат, да бидат вратени во Македонија.
Александар планира натамошни походи кои имаат многу повеќе истражувачки и научен карактер отколку воена цел; се подготвуваат проекти за изградба на патишта и храмови, нови експедиции за истражување на Каспиското Море, за поморско патување околу Арабискиот Полуостров до Картагина и до островите на Херакле (или Мелкарт), најстариот теснец меѓу Европа и Африка (ден. Гибралтар); Александар се подготвува да ги покори Сицилија и Италија, да плови околу Арабија и Африка и да го трасира новиот пат од Атланскиот Океан до Средоземното Море.

Овие планови пропаѓаат поради смртта на Великиот владетел. По големата тага за смртта на најблискиот другар и соборец Хефајстион, и по последниот воен поход со големи напори против воинствените племиња во Медија и во Сузијана, Александар се враќа во Бабилон и планира градење на пристаниште за илјадници бродови. Меѓутоа, на гозбата во Бабилон Александар добива треска и по седум дена, на 13 јуни 323 г. пр. н.е., умира на триесет и три години, по дванаесет години и осум месеци војување и владеење.


Извадок од книгата:
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Уредник:
проф. д-р Тодор Чепреганов