Monday, 19 October 5496

Залезот на западот

 

Сите струи на суштествувањето (битието) имаат историски облик, сите врски на будноста (будното битие) – религиозен. Она што е утврдено за секој вистински религиозен или уметничко обликовен јазик, а што токму од секаде ни го открива историјата на писмото (писмото е говорен јазик за окото)  тоа несомнено важи и за настанокот на човечкиот гласовен јазик воопшто…

 

 

ЗАЛЕЗОТ НА ЗАПАДОТ

издадена од КРОДО 2008