Monday, 26 September 6585

Овче Поле и градот на Свети Никола

Потврдените археолошки локалитети Барутница, Руг Баир и Алин Дол сведочат дека човекот живеел во Овче Поле уште пред илјадници години. Што крие оваа котлина, од кога постои централната населба Свети Никола, што пишува во старите книги за Овчеполието, читајте на ЛОЗА:

ФЕЉТОН ЗА ОВЧЕ ПОЛЕ