Monday, 25 September 2017

Стари свештеници од Овче Поле

Стари свештеници од Павлешенци и од околните села.

На фотографијата: Првиот ред седнати – првиот од лево поп Стојче Димовски, четвртиот поп Панзо Крстев.

20140307_183556

Еве еден запис од 4 мај 1879 година, кога народот бара скопскиот митрополит да им ракоположи за свештеник лице кое тие го предлагаат:

Писмо од Павлешенци