Tuesday, 21 November 2017

Овче Поле и Килисали (17ти век)

Евлија Челеби на два пати поминал околу денешно Свети Николе. Во својот патепис зборува за две населби – Овче Поле и Килисали (населба покрај црква или црквино).

Свети Свети Николе, Свето е Свети Николе

Овче Поле се наоѓа во едно плодно поле, а се состои од седумдесет куќи. Има џамија и амам, и е многу напредно село. Тоа е вакав на Орта џамија, која се наоѓа во Yeni – Odalar, Истанбул.

Румелијските органи на власта немаат никаква власт во тоа место, ниту воопшто можат да се мешаат во управата на селото. Целата власт, правото на бесење и убивање, наплатување на глоби и казни е во рацете на неговиот мутевелија. Тој управува со тие села со двесте луѓе.

Потоа го пројдовме селото Килисали…

види – Густа шума и богати села со многу народ

Формирање општина во Килисели, Бериќетли нахија