Monday, 23 October 2017

Народните носии во К’шање (1936та година)

Македонски народни носии од село К’шање, Овче Поле. 1936та година.

narodni nosii ovce pole