Масонската ложа од Битола

За постоење на масонска ложа во Битола, потврдува една метална масичка за послужување од 19 век што се чува во Битола како етнолошки експонат, што индицира дека се работи за масонски реквизит. На тоа наведува една специфична декорација: Сонце со зраци и триаголник! Меѓутоа, она што најмногу асоцира дека, сепак, не се работи за обична, туку масичка на некој масон, се изгравираната претстава на еден од најупотребуваните масонски симболи – Севидливото Око и втиснатата бројка 5872!

Споменатата масичка, според првоспоменатиот начин на сметање на времето, е направена  во 1872 година, а од кого, за кого и како дошла во Битола, засега останув а тајна. Можеби била употребу вана во домот на Лала?

 

– од Бревијар за Древното Братство, Јован Бригиски, КУЛТУРА      

Leave a Reply