Saturday, 19 October 2976

Годината на светлината во календарот на масоните

Еден од начините на кои масоните го сметаат времето е според т.н. Anno Lucis (Година на Светлината) која почнува 4000 години пред Христа, така што со одземањето на 4000 од 5872 се добива 1872 година! Причините за ваквото сметање на времето некои го поврзуваат со библискиот потоп, неко нудат докази дека 4000г. пред Христа имало некој планетарен карамбол со Венера, односно космичка катастрофа предизвикана од комета. Како и да е, најмногу од таквите тврдења резултираат со претпоставката дека масоните веруваат во циклични промени во природата и во општеството што се случуваат секои 4000 години.

Постојат и други масонски начини за сметање на времето, зависно од ритуалот: Anno Inventions (Година на Откривањето), односно за почетна година се зима изградбата на Вториот Соломонов Храм (530+АД – Anno Domini);  Anno Depositions (Година на Поставувањето) кога за почетна година се зема завршувањето на Соломоновиот Храм 1000+АД; Anno Ordinis (Година на основањето на редот на темпларите) АД-1118; Anno Mundi (Година на Светот) што соодве тсвува на еврејскиот начин  на сметање на времето – 3760+АД.

Сметањето на в ремето според Годината на Светлината  го практикува т.н. сина  масонерија, која има три степени на посветување: чирак, калфа и мајстор.

– од Бревијар за Древното Братство, Јован Бригиски, КУЛТУРА