Дервишките редови во Овче Поле

Во меморијата на локалното население останала информацијата за старите дервишки редови во Овче Поле. Во Милино биле присутни дервишките редови ајати, бекташи, аливети (халивети) и мелами. Турците во Ќоселери припаѓале на редот алвети или аливети (халивети), а во Крџали (денес не постои) на редот ајати. Големи турски родови живееле и во Горобинци. Имале џамија без минаре, до која имало два дервишки гроба и едно теќе. Дервишите биле од редот ајати.

CIS:SD.1079

На повеќе места во Овчеполската котлина порано се наоѓале џамии и текиња. Постоеле и турбиња – турбе, гробница на важен човек од муслиманска вероисповест. По една џамија постоела во Ерџелија, Мустафино, Горно Црнилиште, Аџибегово, и во други села. Срушени текиња има во Милино, Каратманово, и на некои други места.

Во Дорфулија старите зборуваат како порано сите Турци кои живееле таму биле дервиши. Припаѓале на дервишките редови бекташи, саади, кадри, алвети и ајати. Последните ја посетувале џамијата, а останатите теќето во селото…

подготвил – Никола Ристевски

Leave a Reply