Monday, 20 November 2017

Странците за Македонија и Македонците

Повеќе странски автори уште пред два века, а некои и многу поодамна, јасно ги одделуваат Македонците од нивните соседи – Бугарите, Србите, Грците и Албанците и за нив го употребуваат името Македонски Словени, Македоно-слави, или накратко Македонци, означувајќи ја со тоа име нивната посебна национална припадност. Повод за овој мал труд е честото навраќање на оваа тема на некои грчки, српски и бугарски историчари и публицисти, кои во обидот за да го побијат постоењето на македонската нација, се служат со наводниот аргумент дека во минатото никогаш не се споменувале Македонците како одделен народ, и според тоа, македонската нација била производ на политички декрет, донесен во текот на Втората светска војна од раководството на КПЈ…

Христо Андоновски – Странците за Македонија и Македонците, Современост, Скопје, 1978

Читајте ја книгата на ЛОЗА (клик)