Светонеделскиот надгробен споменик

На еден надгробен споменик во Битола се забележуваат масонските симболи шестар и аголник. Гробот се наоѓа веднаш зад олтарот на црквата Света Недела, каде што почиваат војводата Александро Турунџе, Димче Могилчето, некои од дипломатските претставници од конзулскиот период…

Leave a Reply