Информатички период (1950-2010)

 

Во информатичкиот период, еволуцијата е дефинирана во термини на мозочната моќ.

• Способност да се управува мозокот: да се активираат, унапредат, вклучат, досегнат невроканалите;

• Способност да се реформатираат и ре-едитираат мисловните фајлови;

• Способност да се примаат, процесираат, испратат пораки со брзина на светлината.

• Способност да се комуницира во мултимедијален мод; да се создадат аудиографски речници и граматики.

Leave a Reply