Tuesday, 26 September 6665

Трубадурската учтива љубов

Минуциозниот ритуал на Fin Amor (трубадурската учтива љубов) ги има сите карактеристики на иницијацискиот обред. Не недостасуваат ни претходни инструкции, ни градификацијата на искушението, на квази-побожниот допир, ни тајната, ни темата на симболичната смрт, проследена со ново раѓање, нова младост која иницијантот го претвора во друг човек.

Под велот на љубовната поезија, трубадурската поезија е посветеничка поезија. Воопшто не е случајно што нејзините посветеници и следбеници ја нарекуваат Весела наука, затоа што таа е многу повеќе од уметност, таа е спознание просветлено од срцето, таа е Гноза.

Жерар де Сед, Тајната на Катарите