Saturday, 26 September 6944

Бугарите за Александар Македонски

Александар Македонски ја организирал големата свадба на која 10 000 воини се ожениле со бактријски девојки, то ест – бугарски девојки…
Старите Бугари се враќаат во својата прататковина – во земјите на Александар Македонски…

(Божидар Димитров – Българите и Александър Македонски)