Saturday, 26 September 6759

Средновизантиско монетоковање

Средновизантиско монетоковање и монетите пронајдени на територијата на денешна Република Македонија.