Monday, 20 November 2017

Рановизантиските монети во Македонија

Во нумизматичката збирка на Народната Банка на Република Македонија се чуваат околу 1500 монети кои биле емитувани во шести и седми век од девет византиски владетели.