Sunday, 24 September 2017

Македонците и Каталонците

Природно останаа и некои националности без држави како во источна така и во западна Европа, како на пример Македонците и Каталонците.