Monday, 20 November 2017

Карл Хрон

По моите сопствени студии на српско-бугарскиот спор, дојдов до убедување дека Македонците како по својата историја, така и по својот јазик се посебна народност, значи ниту се Срби, уште помалку Бугари, туку се потомци на оној народ кој го населувал Балканскиот Полуостров долго пред другите…

(Карл Хрон – Народноста на Македонските Словени)