Monday, 23 October 2017

Што ќе има на мостот Слобода?

Мостот на улица Васил Аџиларски, кај хотелот Holiday Inn во центарот на главниот град, ќе е со бронзена ограда со 400 кв м релјеф од двете страни, составена од фигури на танчери од сите краишта на Македонија и апликации на соларните симболи од минатото изведени во релјеф, како апликации на мостот. На мостот ќе има осум скулптурално решени канделабри. Канделабрите на врвот ќе имаат апликации од ангели од повисоките небесни хиерархиски редови.

 

 извор: ТВ СОНЦЕ, емисија Македониум