Saturday, 19 August 2017

За Македонцките Работи – шчо требит да праиме?

За Македонските Работи

Предговор

Што направивме и што треба да правиме во иднина?

Има ли потреба за Македонски национални научно-литературни друштва?

Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред

Составувала ли, составува ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка единица?

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик

За Македонцките Работи, издание 1945та

Крсте Петков Мисирков, биографија

Нова Македонија: Се бројат гледачите на идната верска телевизија
Броеви глава 13 - огромниот грозд од Емат
Нацијата како новитет: од револуција до либерализам
Последните периоди пред поделбата на половите
Неидентификувано
Дончо Штипјанчето од Ерџелија, Овче Поле
Македонија - златната резерва на Русија
Почетоците на Богомилското движење
Длабоко во ноќта двојката е мртва, распадлива бројка
Сонце и месечина, и точка и цела вселена, од црна дупка светлина...