Tuesday, 20 October 8370

Македонија во старите карти (од 15ти до 18ти век)

Македонија во старите карти (од 15ти до 18ти век)

„Најважните извештаи на конзулите и патописците од Македонија“ Документарна серија

види – стари карти и мапи на ЛОЗА