Monday, 25 September 2017

Благослов

Благословот значи трансфер на силите. Да благословиш, значи да осветиш, да направиш нешто да биде свето со помош на зборови, т.е. да го доближиш до светото, кое го сочинува највисокиот облик на космичка енергија!