Sunday, 24 September 2017

Трансформацијата на национализмот

Ерик Хобсбаум – Нациите и Национализмот по 1780 / програма, мит стварност

четврто поглавје:

ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛИЗМОТ  1870 – 1918

(кликни за pdf)