Tuesday, 25 July 2017

Полетот на Александар Македонски на два грифона, изработен на сребрена чаша, XIII в.

Полетот на Александар Македонски на два грифона на сребрена чаша од 13 век