Monday, 23 October 2017

Стари мапи на Македонија

Македонија е земја со исклучително богато културно – историско минато, а притоа и крстопат и место на средби на големи и различни култури и цивилизации.

Нaшата земја од секогаш им била интересна на картографите, од Птоломеј и авторот на прочуената Појтингериана, па преку Министер, Меркатор Блае до Лапи и подоцнежните современи автори.

Нејзината илјадници години стара приказна овде е раскажана со јазикот на старите мапи кои сугестивно сведочат за долгото постоење на еден несекојдневен, препознатлив цивилизациски микрокосмос, и во минатото и денес опфатен со едно единствено име – Македонија.

види – карти и мапи на ЛОЗА