Sunday, 24 September 2017

Д.Н.О. – Јас и Ти

режија Ацо Станкоски

камера Кире Галевски

еdit Зоран Чаневски