Tuesday, 19 October 8106

Конрад Аденауер

Мене ме загрижува дали и секој еден граѓанин има правилен однос кон државата. Зависно од правилниот однос на граѓанинот кон државата имаме или немаме парламентарна демократија.

Конрад Аденауер

1965

Господе Боже наш, кој уште не си се одвоил од Земјата, чувај нè од сите визионери – од марксистичките, од технократските, од христијанските, муслиманските и од зелените, а и од европските визионери. Како и досега, на светот му се потребни реални политичари со разумни начела од типот на Аденауер, кој во 1953 година укажа: ‘Една од најважните работи во политиката е да не се следат фантазии или утопии, туку исто како што занаетчијата, трговецот, земјоделецот треба да си ја врши својата работа, така треба да се препознаат и реалните положби и можности’“.

Ханс Петер Шварц

(биографот на Конрад Аденауер)