Sunday, 22 October 2017

Рак и Жаба

Кинисало рече осмокраче,
Кинисало д’лго мустакинче,
Да ми тражит убаа невеста
За своега сина осмокрака
Ми одило рача што одило
И ми најде жаба кречанога
И је зборвит раче осмокраче:
„А егиди жабо кречаного,
А егиди жабо пуљооко,
Дај керка за сина осмокрака!”
Тога зборвит жаба кречанога:
„Витосај се, раче осмокраче,
Ајд’ от тука, д’лго мустакинче!
Сношти дошле чесоглавци,
За мнука ми смрдоглавци,
Дали ми се како тебе!
Не ти даам керка кречанога
За твоего сина осмокрака.”
Се наљути раче осмокраче,
Се наљути д’лго мустакинче,
Си истргна сабја шаварлиа,
Да посечит жаба кречанога;
Си истргна пушка бозоица,
Да отепат жабо кречанога.