Friday, 24 March 2017

Еднаква

,

Ракоите свадба чинет,
А желките панаѓурвет,
Ежоите сеир чинет,
Ми се спушти едно еже,
Ми целива една желка.
Је дoгледа жељурокот,
Та се спушти по ежето

.Море еже пуштар’це,
Чиа жена си целивал.”
Ракот му се одгоо,рвит:
„Море еже пуштар’це!
Мие на брак те канифме,
Да ми јадиш, да ми пиеш,
Голем аинк да ми чиниш,
Не да бациш чужа жена!”
Кутро еже с’ отгоорвит:
„Море раче асмокраче,
Море д’гомустакинче,
Море љуто кавгаџивче,
Ко ке јадиш, ко ке пиеш,
Лели ке се опианиш,
Та се ке си заб-ораиш
Кое је свое, кое је чужо.”

Димитар Талев и љубовта кон Македонија
Вода да те однесе
Бис Без - Добро утро ученичке
Окултни сили (Forces occultes, Occult forces) - филм од 1943та година
Сигурно, и повеќе од сигурно - ќе ме препознаеш
На сон ми доаѓаш како светица, со вода во дланките...
Продолжуваат истражувањата во Кралската палата на Пајонците
Верувањата за ѕвездите кај македонскиот народ
Не се ниту влијателни, моќни, убави и умни за сами да можат да повлечат толкав број на гласови (инте...
Не се вика памук, тики бубаќ (за памукот во Овче Поле, 1909 година)